Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

7. Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - ΕΓΚΩΜΙΩΝ ΩΔΗ ΚΑΙ ΙΚΕΣΙΑ ΑΜΑ

  

 

Ἡ « Ἐγκωμίων Ὠδή » εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον προβάλλει τό ἔργο καί τήν συμβολή τῆς Θεομήτορος στήν ὁλοκλήρωση καί ἐφαρμογή τῆς μεγάλης βουλῆς τοῦ Θεοῦ. Ἀπό τή Θεία Πρόνοια ἐξελέγη καί προητοιμάσθη τό ἱερό σκεῦος, ἡ Θεοτόκος, ἡ ὁποία ἀντιπροσωπεύει ὅλο τό ἀνθρώπινον γένος μέσα στο Θεῖο Σχέδιο, τή Μεγάλη Βουλή τοῦ Θεοῦ.

 

Τρίτη 24 Μαΐου 2022

6. Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Η ΑΝΑΛΗΨΗ

 

Ἠ Ἀνάληψη

Πέραν τῶν ὅσων στὴν ἀπὸ 14-5-2018 ἀνάρτησή μας γιὰ τὴν Ἔνδοξο Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου ἀναφέρομε, παραθέτομε παρακάτω ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ὑμνολογία τῆς μεγάλης αὐτῆς ἡμέρας, στὰ ὁποῖα καὶ καταγράφεται εὐκρινῶς τὸ νόημα τῆς ἑορτῆς: Ἀνέρχεται θεοποιημένη στὰ δεξιὰ τοῦ Πατρὸς ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Ἰησοῦ, ἐκεῖ ποὺ θὰ ἦταν ὁ ἄνθρωπος, ἂν δὲν ἔπεφτε. Δύο, λοιπόν, εἶναι οἱ ἀλήθειες τῆς ἑορτῆς. Ά΄) Ἀναλαμβάνεται στὰ δεξιὰ τοῦ Πατρὸς ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Ἰησοῦ, καὶ Β΄) Ἀναλαμβάνεται θεοποιημένη μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση.

Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

5. Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - ΣΤΑΔΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ -- Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ


Α) Ὁ ἀφοπλισμὸς τοῦ Πονηροῦ καὶ ἡ συντριβὴ τοῦ Ἅδου.

Β) Ἡ ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἀφθαρτοποίησή του.

Γ) Ἡ ἀπελευθέρωση ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ θανάτου.

Δ) Ἡ εἰρήνευση τοῦ κόσμου.

Ε) Ἡ ἀποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου στὴν προπτωτική του θέση.

ΣΤ) Ἑρμηνεία λέξεων.

 

Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

4. Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ - Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ - Η ΤΑΦΗ

 

Τὰ Ἅγια Πάθη – Σταύρωση – Ταφή

Α΄ Ποῖος ὁ Σταυρωθείς; 

Τὸ Τρίτο Στάδιο ἐφαρμογῆς τῆς Μεγάλης Βουλῆς τοῦ Θεοῦ, τὸ συγκλονιστικότερο καὶ θεολογικότερο ἀπὸ ὅλα, τὸ βρίσκομε ἰδιαίτερα στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος συμπυκνωμένο, ἀλλὰ καὶ στὶς ἀναστάσιμες ἀκολουθίες ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκτενέστερο. (ἰδιαίτερα στὸν Ἑσπερινὸ καὶ Ὄρθρο τῆς Κυριακῆς).

Παρασκευή 1 Απριλίου 2022

3. Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

 


 Θεοφάνεια: Ὁ ἐπιφανείς καί τόν κόσμον φωτίσας. 


Τό δεύτερο Στάδιο τῆς Μεγάλης Βουλῆς τοῦ Θεοῦ, τοῦ Προαιωνίου Σχεδίου Του γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἀρχίζει μέ τή Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ στόν Ἰορδάνη ποταμό καί περιλαμβάνει ἐπίσης τή διδασκαλία Του καί τή δημόσια δράση Του ἐπί τῆς γῆς.

Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

2. Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ - Η ΣΑΡΚΩΣΗ

 

β) Χριστούγεννα: Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ΣάρκωσηςΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


 

Τὸ θεῖο Σχέδιο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ ἐκπεσόντος Ἀδὰμ καὶ τὴν ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου, ἡ Μεγάλη Βουλὴ τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτὴ τυπώνεται στὴν Ὀρθόδοξη Ὑμνολογία, καὶ ἰδιαίτερα στὶς μεγάλες Δεσποτικὲς γιορτές, ἀναπτύσσεται καὶ προσφέρεται στοὺς πιστοὺς σταδιακὰ καὶ μὲ κάθε λεπτομέρεια. Παραθέττομε παρακάτω τὰ στάδια ἐφαρμογῆς τῆς Μεγάλης Βουλῆς τοῦ Θεοῦ, τὰ ὁποῖα καὶ ἐπικαίρως θὰ παρουσιάζομε κατὰ τὸ μέτρο τῶν δυνάμεών μας.

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

1. Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ - Η ΣΑΡΚΩΣΗ


α) Εὐαγγελισμός: Ἡ ἀρχὴ τῆς Σάρκωσης.


Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

καὶ τὰ στάδια ἐφαρμογῆς της.

Μεγάλη Βουλὴ τοῦ Θεοῦ, ὅπως ὀνόμασαν οἱ ὑμνογράφοι τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ προαιώνιο Σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου στὴν προπτωτική του θέση, ἐφαρμόστηκε σὲ πέντε Στάδια, ὅπως παρακάτω θὰ ἀποδειχθεῖ ἀπὸ τὰ παρατιθέμενα ἀποσπάσματα κειμένων τῆς Ὀρθόδοξης Ὑμνολογίας. Τὰ ἀποσπάσματα αὐτὰ δίνουν σαφεῖς ἀπαντήσεις σὲ τρία βασικὰ ἐρωτήματα, ποὺ εὐλόγως γεννοῦνται στὴ ψυχὴ κάθε πιστοῦ: 

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ                                     ΚΥΡΙΑΚΗ
                      ΤΕΛΩΝΟΥ  ΚΑΙ  ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

           ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ             -                  ΕΠΑΡΣΙΣ
     ΑΡΕΤΩΝ Η ΜΗΤΗΡ        -           ΚΑΚΙΩΝ Η ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Εἶναι ἀδερφές. Εἶναι ἴσως δίδυμες· ἔχουν τόν ἴδιο γεννήτορα· κατοικούν στό ἴδιο σπίτι, στόν ἀνθρώπινο νοῦ. Εἶναι ὅμως τελείως διάφορες· το ἱερό βιβλίο τοῦ Τριωδίου, στήν πρώτη σελίδα του, στά πρῶτα τροπάρια κάνει μία κατά ἀντιπαράθεση παρουσίαση τῶν δύο ἀδελφών πολύ διδακτική γιά ὅλους μας.

             Ταπείνωσις.                   -                 Ἔπαρσις.
     ( Πολύτεκνος Μήτηρ.)                   ( Πολύτεκνος  καί αὐτή.)

                                   Τα γεννήματά τους. 
     Μήτηρ πασῶν τῶν ἀρετῶν. -        Πενίας πρόξενος.

     Μήτηρ ἀρίστη.                     -         Ναυάγιο ζωῆς.

     Ὁδός ὑψώσεως.                  -        Τύφος βδελυκτός.

     Ὁδός σωτηρίας.                   -    δός προς Ἅδου τάρταρα.

     Ὑψοποιός δύναμις.              -         Ὁδός χειρίστη.

     Πορισμός πλούτου.              -         Κενοδοξία.

     Κλίμαξ προς οὐρανόν.         -         Ἀπόνοια.

     Πτερόν κοῦφον.                     -       Κακίας πρόξενος.

     Ἁγιασμοῦ πύλη.                   -         Ἀπώλεια.


                                    Προσέτι :
  
                                                                                                                                              
«Έκ ταπεινώσεως
γέρας ὑψοποιόν»

«Ἐξ επάρσεως
πτῶμα χαλεπόν»

«Ἐκ ταπεινώσεως Καθαιρεῖται
πάν κακόν»

«Ἐξ ἀπόνοιας
κενοῦται πᾶν
αγαθόν»
«Ἐπένδυσις ἔργων φωτός...»

«Ἐξώθησις πρός
ἔργα σκότους»

«Τῶν παθῶν τήν
πλυθήν
 διασκορπίζει
  ταπείνωσις »
«Ὑψηγορία
ἐκκενεῖ πλοῦτον
δικαιοσύνης»

«Τελώνην μετριοπαθήσαντα ἐδικαίωσας
Κύριε»

«Φαρισαῖον
δικαιοῦνται
ἑαυτόν
ταῖς ἐξ ἔργων
καυχήσεσι
κατέκρινας...»


Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Οἱ μεγάλοι Ἓλληνες Πατέρες τἢς Ἐκλησίας

Ἐπ΄ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν.


Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ


Οἱ μεγάλοι Ἓλληνες 

Πατέρες τῆς Ἐκλησίας :Δέν ἦσαν μόνο ἃγιοι και ἐνάρετοι: •      Ἦσαν σοφοί καί ἐπιστήμονες·
                    Oἰκουμενικοί διδάσκαλοι·
                    Μεγάλοι παιδαγωγοί·
 •   Ἦσαν ἀγωνιστές·
                     Κατά τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀδικίας·
                     κατά τῆς πλάνης καί τῆς βλασφημίας
                     ὑπέρ τῆς ἀληθείας καί τοῦ δικαίου,
                     ὑπέρ τῆς πίστεως καί τῆς ἐλευθερίας.

 •     Ἦσαν τά πάγχρυσα στόματα τοῦ Λὀγου, λύρες μελωδικές τοῦ Πνεύματος, κιθάρες θεόφθογγες, ἀλλά καί τά κατά τῶν αἱρέσεων θέριστρα καί δράπανα. Πύργοι ἀκαθαίρετοι τῆς Ὀρθοδοξίας· πρό πάντων ὅμως ἦσαν τό τεῖχος τό ἄρρηκτον τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
 •        Ἰδιαίτερα :
 •  α) Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ ἐκλατινισμοῦ ἀνά τούς αἰῶνες  ( ἀπό τόν Μέγα Βασίλειο 4ος αἰών μέχρι καί τόν Μάρκο Εὐγενικό 15ος αἰών ) εἶναι ἒργο αὐτῶν τῶν ἀγωνιστῶν. 
 • β) Ἡ σύγκρουση Ὀρθοδοξίας καί αἳρεσης εἶναι στό βάθος σύγκρουση τοῦ Ὀρθολογισμοῦ μέ τήν πίστη, τῆς ὔλης μέ τό πνεῦμα· εἶναι σύγκρουση τοῦ Ἀσιατικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ μέ τό φιλελεύθερο Ἐλληνικό Πνεῦμα. Οἱ Ἕλληνες Πατέρες συνέτριψαν τήν αἵρεση μέ ὅπλα Ἑλληνικά  ( τήν Ἑλληνική γλῶσσα καί σοφία )
 •     Ἡ νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ νίκη τῶν Πατέρων εἶναι νίκη τοῦ      Ἑλληνισμοῦ.


Τά διασωθέντα ἔργα τους εἶναι ὁ θησαυρός τοῦ Ἑλληνισμοῦ, καί ἠ ἀψευδής μαρτυρία τῶν ἀνωτέρω.


 •              Ἀφιερώνουμε τά παρακάτω δύο ἀνέκδοτα τροπάρια στούς ἀγωνιστές αὐτούς.

·       Κοντάκιο τῶν Πατέρων
Ἦχος πλ δ΄ Νη
 « Τῇ ‘Υπερμάχω »

« Τῆς Ἐκκλησίας οἱ ἀστέρες Παμφαέστατοι,
Ὀρθοδοξίας τε οἱ Πύργοι ἀκαθαίρετοι,
στεφανούσθωσαν τοῖς ἄνθεσι τῶν ἀσμάτων·
 αἱ θεόφθογγαι κιθάραι αἱ τοῦ Πνεύματος
και παιδείας τῶν Ἐλλήνων ὑπερμαχοι·
οἷς καί κράζομεν :
τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι χαίρετε. »

·       Προσόμοιο των Αἴνων
Ἦχος πλ. δ΄ Βου
« Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος »

« Θείων Πατέρων συνάθροισμα !
Πίστεως ὅροι ὑμεῖς ἀληθῶς ἀναδείχθητε,
ἥνπερ, παναοίδιμοι, ἀκριβῶς ἐφυλάξατε·
καί τῶν αἱρέσεων ὄντως θέριστρα,
καί Θείου Λόγου πάγχρυσα στόματα·
καί κατῃσχύνατε τούς τοῦ ψεύδους,
ἔνδοξοι,προασπιστάς
Ὅθεν τά μνημόσυνα ὑμῶν γεραίρομεν. »

 • διόχειρα
      Ἀλέξανδρος Θεοδωρίδης
      Θεολόγος – Μουσικοδιδάσκαλος
 •                    Σημείωση : 
    Ἡ ἐξ Ἀνατολῶν εἰσβολή, μέ ὁποιαδήποτε μορφή, ἀπό τόν Δαρεὶο και τόν Ξέρξη, τούς Ἀβάρους καί Πέρσες, μέχρι τον Βαγιαζίτ καί Ταμερλάνο, ἀπό τήν Ἅλωση τῆς Πόλης μέχρι τήν εἰσβολή στήν Κύπρο, συνεχίζεται καί στίς μέρες μας, μέ τή μορφή πού κάθημερινά βέπουμε.

 • Ποιός θα την ἀναχαιτίσει αὐτή τή φορά ;  


Κυριακή 23 Ιουνίου 2019

ΕΓΚΩΜΙΩΝ ΩΔΗ (1) Εσαγωγικό σημείωμα


πεποίθησή μας, τι κκλησιαστική ρθόδοξη μνολογία εναι πάντα ζωντανή, καί τι ατή εναι, όχι μόνο τέχνη καλή, αλλά καί διδασκαλία ποτελεσματική τν θεολογικν ληθειν, μς θησε στη συγγραφή τς παρούσης δής νισχύοντας συγχρόνως τόν νον καί τήν γραφίδα μας.

ΕΓΚΩΜΙΩΝ ΩΔΗ (2)

ΣΤΑΣΙΣ Α΄
Ἧς τήν ἀρχήν ποιεῖ θυμιῶν ὁ Ἱερεύς.

  ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης Ἁγνὴ
καὶ θανάτῳ σου τὸν κόσμον ἐφαίδρυνας
καὶ ἐπήγασας ἀνθρώποις χαρμονήν. (Δὶς)

Δεῦρο πᾶσα κτίσις τῇ ἀχράντῳ Μητρὶ
ἐξοδίους νῦν ᾠδάς ἀναμέλψωμεν
ἀνυμνοῦντες τὴν μετάστασιν αὐτῆς.

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Ο ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ( 1 )


Ὄλβιος τάφος !
«Ὄλβιος τάφος! Ἐν ἑαυτῷ γὰρ δεξάμενος,
ὡς ὑπνοῦντα, τὸν Δημιουργόν,
ζωῆς θησαυρὸς θεῖος ἀναδέδεικται
εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν μελωδούντων:
Λυτρωτά, ὁ Θεός, εὐλογητὸς εἶ.»

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

Ο ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ( 2 ) ΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ἦχος πλ. β΄
Ὠδὴ α΄ Ὁ εἱρμός.
Κύματι θαλάσσης τὸν κρύψαντα πάλαι διώκτην1 τύραννον1 ὑπὸ γῆν ἔκρυψαν τῶν σεσωσμένων2 οἱ παῖδες· ἀλλ’ ἡμεῖς ὡς αἱ νεάνιδες3 τῷ Κυρίῳ ᾂσωμεν, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

Ο ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ( 3 )ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ὁ Κανὼν τοῦ Μεγ. Σαββάτου. Ὀκταώδιος – Στροφαὶ 33.
Aἱ τοῦ Σταυροῦ εὐλογίες.


ΩΔΗ Α΄. Ἡ ταφὴ τοῦ Κυρίου εἶναι:
α) Διάνοιξη εἰσόδων ζωῆς «…τῷ τῇ ταφῇ Σου ζωῆς μοι τὰς εἰσόδους διανοίξαντι…»
β) ΚΑΙΝΟΠΟΙΗΣΗ τοῦ κόσμου «… καὶ ταφείς φθαρέντα με καινοποιεῖς φιλάνθρωπε…»

Τετάρτη 3 Απριλίου 2019

Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ


Λειμν εωδέστατος
κα στύλος καρτερίας. (ΚΥΡ. Δ΄ ΝΗΣ.)

Μετ τ Μικρ Πάσχα (Γ΄ Κυρ. Νηστειν), τν σταθμ ναψυχς το Σταδίου τν ρετν, κεντρικ πρόσωπο στν πόμενο, σημαντικ πίσης, σταθμ (Δ΄ Κυρ. Νηστ.) εναι λειμν εωδέστατος, στύλος τς σκήσεως κα καρτερίας, ωάννης συγγραφέας τς κλίμακος, τς κλίμακος τν ρετν, πως νομάστηκε τ διδακτικώτατο ατ βιβλίο (523-603).

Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ


Τὸ  Μικρὸν Πάσχα

Ὁ τρίτος σταθμὸς τοῦ Μεγάλου Σταδίου, τοῦ Σταδίου τῶν ἀρετῶν, ἡ Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, εἶναι ἕνας σταθμὸς ἀναψυχῆς καὶ ἀνεφοδιασμοῦ τῶν πιστῶν (τῶν ἀθλητῶν), μετὰ ἀπὸ κοπιώδη ἀγῶνα πολλῶνἡμερῶν, ὅπως ὁ Συναξαριστὴς σημειώνει: 


Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

ΝΗΣΤΕΙΑ Η ΠΡΩΤΟΑΘΛΟΣ


                                                                   Η Πρωτόαθλος


Πρωτόαθλος, πρῶτος ἀθλητής, πρωταγωνιστής τοῦ Μεγάλου Σταδίου, τοῦ Σταδίου τῶν ἀρετῶν, εἶναι ἡ νηστεία, ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, ὅπως οἱ ὑμνογράφοι τοῦ Τριῳδίου τὴν ἀποκαλοῦν, καὶ ὅπως στὸ ὁμώνυμο μικρὸ πόνημά μας ἐμεῖς σκιαγραφήσαμε (ἴδε        «βασίλισσα τῶν ἀρετῶν»).

Παρασκευή 18 Μαΐου 2018

Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ἐπαγγελίας ἐκπλήρωσις
 Πεντηκοστή, ἡ ἡμέρα τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν Ἐκκλησία, ἡ τρίτη κατὰ σειρὰν μεγάλη ἑορτὴ τῆς Χριστιανoσύνης, μετὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Πάσχα, εἶναι, ὅπως παρακάτω ἰδιαίτερα θὰ τονισθεῖ, τὸ συμπλήρωμα τοῦ Θείου Σχεδίου, τῆς Μεγάλης Βουλῆς τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΓΥΝΑΙΚΑ


Τὸ Ἐθνικὸ ἅλας
Τὸ ἁλάτι, ὅπως ὅλοι γνωρίζομε, δὲν δίνει μόνο γεύση στὰ φαγητά, ἀλλὰ καὶ συμβάλλει στὴ συντήρησή τους ἀποτελεσματικά. Ἰδιαίτερα στὰ παλαιότερα χρόνια, ποὺ δὲν ὑπῆρχαν τὰ σημερινὰ μέσα συντήρησης, τὸ ἁλάτι ἦταν ἀπαραίτητο στοιχεῖο ἐπιβίωσης. Ἡ συμβολὴ ἐπίσης τοῦ ἅλατος στὴν ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ τὸ καθιστᾷ ἀπαραίτητο ἀγαθὸ γιὰ τὸν ἄνθρωπο.